Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESBUREAU EN ADMINISTRATIEKANTOOR FINE

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Adviesbureau en Administratiekantoor FINE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70460434, hierna te noemen: ‘FINE’, partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door FINE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

    1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor FINE eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van FINE.

2.2       De verplichtingen van FINE gaan nooit verder dan door FINE schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1       Alle schriftelijke aanbiedingen van FINE zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is FINE gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2       Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij FINE mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3       Een overeenkomst komt pas tot stand indien FINE een prijsindicatie of offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever hiervoor een schriftelijk akkoord heeft gegeven. Een e-mail wordt ook als schriftelijk beschouwd.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever

4.1       Opdrachtgever zal FINE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan FINE verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3       Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is FINE bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1       FINE neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2       FINE zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van FINE bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3       Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FINE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1       Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door FINE in principe slechts dan worden verricht, indien opdrachtgever hiermee akkoord is gegaan dan wel dat er een wettelijke verplichting rust voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

6.2       Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van FINE.

    1. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4       Indien naar het oordeel van FINE een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is FINE bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1       Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

7.2       Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten en overige (kantoor-)kosten, tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen.

7.3       Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 8 Betaling Honorarium en reclame

8.1       Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door FINE aan te wijzen bankrekening.

8.2       Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. FINE is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3       Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van FINE dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 9 Termijnen

9.1       Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij FINE schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en FINE ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

    1. Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van FINE opgeschort. In dat geval is FINE verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan FINE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van FINE gevergd kan worden.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien FINE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is FINE gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1     Indien FINE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2     FINE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FINE is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3     De aansprakelijkheid van FINE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever FINE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en FINE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.4     FINE is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van (een samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid van FINE is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

11.5     Indien om welke reden ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van FINE niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van FINE beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op éénmaal het bedrag van het honorarium dat in de zes maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade, bij de opdrachtgever in rekening is gebracht. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan €. 5.000,-.

11.6     FINE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FINE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FINE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. FINE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7     Opdrachtgever zal FINE vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.8     Buiten de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid rust op FINE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

11.9     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FINE of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11.10   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FINE en de door FINE bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, twee jaren.

Artikel 12 Annulering

12.1     FINE behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van FINE kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient FINE de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

13.1     Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

13.2     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FINE vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FINE op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een "open" calculatie die in de prijsindicatie of offerte van FINE is opgenomen, moet altijd worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

14.2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FINE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en FINE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FINE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

15.1.    Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de Overeenkomst komen toe aan FINE. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend FINE daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

15.2.    Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd.

15.3.    FINE heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de overeenkomst -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen.

15.4.    Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst door FINE tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, illustraties, foto’s, (deel)producten, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van FINE en mogen door opdrachtgever, zonder toestemming van FINE, niet aan derden ter beschikking worden gesteld, ongeacht of deze door FINE aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

15.5.    Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch FINE jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16 Digitale gegevens en privacy

16.1.    Bij de totstandkoming van een overeenkomst legt FINE gegevens van opdrachtgever vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

- ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

16.2.    FINE verstrekt deze gegevens niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

16.3.    De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is E.P. Bakker, Albert Cuyplaan 27, 9646 EA Veendam. Opdrachtgever kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan opdrachtgever te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van FINE via e-mail, telefoon en/of post.

Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1     Alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 18 Geschillen

18.1.    Alle geschillen welk tussen FINE en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

18.2.    Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19 Slotbepaling

    1. FINE is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden.

19.2     Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

19.3     Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FINE.

                                                                                                                 Maart 2019